سوالات متداول

Hotel/Restaurant/Café

آیا  ارسال به شهرستان ها دارید؟

بله، با مدیریت هماهنگ شود


آیا چکی کار میکنید؟

با توجه به حجم سفارش، بله